Aktualności

Tarcza PFR 2.0 Zagadnienia regulaminowe

2021-02-10

Korzystając z Programu Tarczy PFR 2.0 każdy Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Programu.


Regulamin jest stosunkowo rozbudowany i zawiera kilka zapisów, którym warto się bliżej przyjrzeć.
Złamanie zapisów regulaminu może bowiem mieć poważne konsekwencje aż do konieczności zwrotu pełnej kwoty subwencji.
Poniżej prezentuje to, co naszym zdaniem każdy Beneficjent Tarczy PFR 2.0 powinien wiedzieć.

Aktualny regulamin obowiązuje od dnia 5 lutego 2021 roku.Zgodnie z  § 1 regulaminu:
- obowiązuje dla potrzeb realizacji programu 2.0 (tzw. Tarcza Finansowa PFR 2.0)
- stanowi integralną część umowy subwencji - a więc w pełni obowiązuje Beneficjenta a sam fakt podpisania umowy oznacza również akceptację regulaminu
- złożenie wniosku o subwencje oznacza, że Beneficjent potwierdza iż zapoznał się z regulaminem i zasadami ubiegania się o subwencje, rozumie je w pełni akceptuje.
- PFR ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie pojawi się na stronie internetowej PFR oraz zostanie przekazana Beneficjentom na adres ich poczty elektronicznej wskazany w umowie subwencji.

Zapisy te mówią, iż każdy kto skorzysta z Programu zapoznał się z regulaminem i się z nim zgadza. Praktycznie więc będzie niemożliwe powoływanie się w razie sporu na nieznajomość regulaminu lub na twierdzenie, że Beneficjent z którymś z jego punktów się nie zgadza.Zgodnie z § 3 regulaminu, cechami szczegółowymi Programu 2.0 są:
- udostępnienie Beneficjentom warunkowo bezzwrotnego finansowania na preferencyjnych warunkach dla zapewnienia stabilności finansowej w okresie pandemii COVID-19
- ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego

Został tu jasno określony cel programu - ochrona przedsiębiorstw i miejsc pracy. Subwencja powinna być przeznaczona właśnie na to. Zanzaczono również iż finansowanie udziela się warunkowo, tzn. aby móc byc uprawnionym do uzyskania subwencji, trzeba spełnić określone warunki.W § 4 podkreślono, że:
- Wszelkie czynności dotyczące Programu (Tarczy PFR 2.0) odbywają się za pośrednictwem bankowości elektronicznej (przyjmowanie wniosków i odwołań, przekazywanie decyzji, zawarcie umów i wypłat subwencji)

Oznacza to, że jedyną instytucją z którą Beneficjenci mogą kontaktować się w sprawach Programu to ich bank, w którym posiadają rachunek. Nie ma możliwości składania w formie papierowej (i wysyłania pocztą na adres PFR) wniosków i odwołań. Wszelkie sprawy Beneficjenci załatwiają z bankiem!W § 5 określono Finansowanie Programowe dla Mikrofirm:
- określenie liczby pracowników w analizowanych okresach, będące mnożnikiem do wyliczenia subwencji,
- określenie spadków przychodów Beneficjenta, będące podstawą do wyliczenia kwoty bazowej subwencji, w zależności od wysokości spadków (30%-60% - 18 tys. zł / osobę zatrudnioną;  powyżej 60% - 36 tys. / osobę zatrudniona)
- warunki umorzenia subwencji w całości - nieprzerwane prowadzenie działalności od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymania średniego zatrudnienia w roku 2021 na poziomie nie mniejszym jak w 2020 roku.
- warunki obliczania średniego zatrudnienia oraz sposobów weryfikacji przez PFR
- warunki oraz sposób wyliczenia ewentualnej konieczności zwrotu części subwencji
- warunki konieczności zwrotu całości subwencji (zaprzestanie prowadzenia działalności, zawieszenie, otwarcie likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego)W § 6 określono Finansowanie Programowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:
- określenie kosztów stałych oraz spadku przychodów, ze wskazaniem sposobu ich wyliczenia oraz wskazaniem maksymalnej kwoty subwencji na jednego pracownika - dla celu obliczenia należnej subwencji
- maksymalnej kwoty możliwej do przyznania w formie subwencji w ramach Programu (3.500.000 PLN)
- warunki całkowitego umorzenia otrzymanej subwencji
- warunki rozliczenia otrzymanej subwencji,
- warunki konieczności zwrotu otrzymanej subwencji w całości
- warunki wypowiedzenie umowy subwencji przez PFR ze skutkiem natychmiastowym oraz koniecznością niezwłocznego zwrotu całości subwencjiW § 8 zapisano przeznaczenie subwencji:
- środki z subwencji mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej przez Beneficjenta działalności gospodarczej, w tym:
   - kosztów wynagrodzeń - tylko wynagrodzenie podstawowe
   - kosztów zakupu towarów i materiałów
   - kosztów usług obcych
   - bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego (kredyty, leasingi - tylko bieżące raty)
   - kosztów najmu (i podobnych) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej
   - kosztów zobowiązań publicznoprawnych (podatki, daniny publiczne)
   - amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych
- środki s subwencji nie mogą zostać przeznaczone na:
   - dokonywanie jakichkolwiek płatności (w szczególności odpraw, nagród, premii i innych świadczeń uznaniowych) na rzecz jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Beneficjanta, bez względu na formę zatrudnienia - poza wynagrodzeniem podstawowym,
   - transfer środków z Programu 2.0 na rzecz właścicieli lub osób związanych z Beneficjentem
   - szybszą spłatę kredytów, leasingów, itp.
   - finansowanie transakcji nabycia innego przedsiębiorstwa w całości lub chociażby w części, zarówno bezpośrednio lub w sposób pośredni

PFR może dokonać kontroli sposobu wydatkowania środków uzyskanych z subwencji a w przypadku, gdy ustali że Beneficjent wydatkował je w sposób sprzeczny z umową (powyższymi zasadami) - będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy subwencji ze skutkiem natychmiastowym i żądania zwrotu całości subwencji! W § 11 zapisano warunki programowe
- kto może wziąć udział w programie
- wykaz kodów PKD objętych Programem (uprawnionych do otrzymania subwencji)
- warunki dodatkowe

W tym paragrafie znalazł się bardzo istotne zapisy. Po pierwsze - Beneficjent akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu. Po drugie: Beneficjent oświadcza, pod groźbą odpowiedzialności karnej iż wszystkie oświadczenia o raz dokumenty są prawdziwe. Ponieważ regulamin zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej za przedstawienie fałszywych informacji, to spełnia wymóg art. 233 K.k.! Kodeks karny przewiduje za to sankcje od 6 miesięcy do 8 lat pozbawianie wolności!§ 14 zawiera zobowiązania Beneficjenta, m.in.:
- do przekazania wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów wymaganych przez PFR dla potrzeb Programu
- do niezwłocznego poinformowania PFR o wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji
- do zawiadomienia PFR o zmianie banku i i numeru rachunku bankowego
- do umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla odwiedzających, informacji o uzyskaniu subwencji finansowej wraz ze wskazaniem, ze podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymanie tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia subwencji (jesli Beneficjent ma stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)
- do niezwłocznego poinformowania PFR o zmianie adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Beneficjenta w umowie subwencji


§ 15  Zgody i oświadczenia:
- PFR może w związku z zawarciem umowy subwencji podać do publicznej wiadomości dane identyfikujące Beneficjenta, w tym imię i nazwisko oraz nazwę (firmę) Beneficjenta oraz kwotę wypłaconej Beneficjentowi subwencji.§ 16 Wypowiedzenie umowy subwencji.
PFR ma prawo do wypowiedzenia umowy subwencji w każdym czasie, w trybie natychmiastowym, w przypadku:
- stwierdzenia, ze jakiekolwiek oświadczenie, informacja lub dokument przedstawione bankowi lub PFR jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
- stwierdzenia, że Beneficjent nie spełniał któregokolwiek z warunków
- faktycznego zaprzestania przez Beneficjenta prowadzenia działalności gospodarczej, w tym jej zawieszenia
- gdy PFR ustali, że Beneficjent wydatkował subwencję w sposób sprzeczny z umową subwencji lub regulaminem
- naruszenie przez Beneficjenta, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii!Powyżej przedstawiliśmy najistotniejsze naszym zdaniem zapisy regulaminu. Skupiliśmy się na aspektach praktycznych starając się odpowiedzieć na pytanie, w których kwestiach może łatwo i w sposób nieświadomy przez Beneficjenta do złamania zapisów regulaminu a które mogłoby doprowadzić do konieczności zwrotu całości środków uzyskanych z subwencji !! 


Zobacz także