Aktualności

Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

2021-02-09

Do dnia 28 lutego przedsiębiorcy wybranych branż z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą składać wnioski o pomoc finansową w ramach programu wsparcia Tarcza Finansowa 2.0 PFR.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 została podzielona na dwie części:   dla mikro przedsiębiorstw oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro przedsiębiorstw:
Skierowana jest do firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz których obroty za 2019 rok wynosiły poniżej 2 milionów euro.
Możliwość umorzenia nawet do 100% uzyskanych środków w ramach Tarczy, w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.
Wnioski składane są za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Kwota subwencji uzależniona jest od spadku przychodów i wynosi 18 tys. zł na każdego pracownika przy spadku obrotów od 30% do 60% oraz 36 tys. zł. na każdego pracownika przy spadku obrotów powyżej 60%. Maksymalna kwota subwencji to aż 324 tys. zł.
Spadek obrotów porównywalny jest do analogicznego okresu roku 2019. Pod uwagę brany jest okres od kwietnia do grudnia 2020 r. lub IV kwartał 2020 r.
O subwencję mogą starać się przedsiębiorcy, którzy działają w oparciu o jeden z 54 kodów PKD. Nie musi to być ich PKD dominujące! 

Warunkiem możliwości skorzystania z subwencji jest zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 1 pracownika.
W przypadku braku chociażby 1 pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r., warunek ten powinien być spełniony na dzień 31 lipca 2020 r.
Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorstw:
Skierowana do firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz których
obroty za 2019 rok wynosiły poniżej 50 milionów euro lub suma bilansowa poniżej 43 milionów euro.
Wnioski składane są za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. (styczeń - marzec 2021 r. - na podstawie prognozy).
Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln. zł., nie więcej jednak niż 72 tys. zł na jednego pracownika.
Otrzymana subwencja w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 może być w 100% umorzona, jeśli przedsiębiorca spełni łącznie następujące warunki:

 • nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W tym okresie wobec przedsiębiorcy nie może zostać rozpoczęta likwidacja, upadłość lub
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.  -  tylko dla mikrofirm
 • rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie  - tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • wykazanie rzeczywistych kosztów stałych na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 • zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz pracownika przedsiębiorcy korzystającego z subwencji poza wynagrodzeniem zasadniczym
 • zakaz transferu środków pochodzących z subwencji na rzecz właścicieli lub podmiotów z nimi powiązanych
 • zakaz przedpłacania kredytów, leasingów itp. (tzw. "szybsza spłata")
 • zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, lub niedotrzymania warunków regulaminu - ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia. 
Szczegółowy regulamin programu znajduje się na stronie PFR:      https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf  Branże uprawnione do otrzymania subwencji, wg. kodów PKD:

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;


Zobacz także