Aktualności

Faktura korygująca od 2021 roku

2021-02-23
W codziennej działalności przedsiębiorcy dosyć często zachodzi konieczność wystawienia faktury VAT korygującej.

Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę, najczęściej gdy zostanie stwierdzona pomyłka ale też w  innych przypadkach  gdy zmianie powinny ulec informacje na fakturze źródłowej.

Przyczyny sporządzenia tego korekty wskazuje ustawa o VAT w art. 106j ust. 1.
Wystawienie faktury korygującej jest konieczne, jeżeli po wystawieniu faktury pierwotnej:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży);
  dokonano zwrotu towarów i opakowań;
  dokonano zwrotu całości lub części zapłaty;
  podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (np. liczbie sprzedanych towarów/usług czy danych dotyczących stron transakcji).

Faktura korygująca może być wystawiona:

 • "In minus" - zmniejszająca podstawę opodatkowania. Zmniejszeniu ulega kwota netto i podatek VAT należny
 • "In plus"     - zwiększające podstawę opodatkowania. Zwiększeniu ulega kwota netto i podatek VAT należny.


Od tego roku w życie weszła ustawy wprowadzająca SLIM VAT.  Zmieniły się zasady ujmowania faktur korygujących.
Na nowo określony został termin dokonania korekty zmniejszającej podstawy opodatkowania (korekta „in minus”) oraz również uregulowano termin korekty zwiększającej podstawę opodatkowania (korekta „in plus”).

Korekta zmniejszająca podstawę opodatkowania (korekta „in minus”)
Zgodnie z treścią art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w przypadku korekty zmniejszającej kwotę podatku VAT należnego obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, wyłącznie w sytuacji gdy posiadana jest w tym okresie dokumentacja, z której wynika, że podatnik uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki wystawienia faktury korygującej. Natomiast w sytuacji gdy podatnik nie posiada wskazanej powyżej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje w okresie rozliczeniowym, w którym dokumentację tę uzyskał. Dokumentami, które mogą posłużyć jako uzgodnienia z nabywcą, są przykładowo: dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty itp. – jeśli potwierdzają, że obie strony znają i akceptują zmienione warunki transakcji.

Korekta zwiększająca podstawę opodatkowania (korekta „in plus”)
Zgodnie z treścią art. 29a ust. 17 ustawy o VAT „w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania”.
Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
w sytuacji gdy korekta wynika z przyczyn powstałych już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, należy ją ująć w okresie rozliczeniowym, w którym została wykazana faktura pierwotna (miała miejsce pomyłka);w sytuacji gdy korekta wynika z przyczyn powstałych po dokonaniu sprzedaży, należy ją ująć w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona została faktura korygująca (nie miała miejsce pomyłka, tylko nastąpiło nowe zdarzenie).


Faktura korygująca  u nabywcy.
Nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania uzgodniono ze sprzedawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego zostały one spełnione.
W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym zostały uzgodnione, nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione.
Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.
Na gruncie PIT, jeżeli korekta jest wynikiem błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, konieczne jest cofnięcie się do okresu, w którym została ujęta faktura pierwotna. Natomiast jeżeli faktura pierwotna została wystawiona poprawnie, a dopiero później wystąpiły okoliczności takie jak zwrot towaru czy udzielenie upustu, księgowania dokonuje się w okresie bieżącym, tj. w którym wystawiono korektę.

Zobacz także